sopimusehdot
webside finland Oy:n yleiset sopimusehdot www-markkinointipalvelulle

 

1. Sopijaosapuolet

Tämän sopimuksen osapuolet ovat webside finland Oy sekä sopimuksen tekevä henkilö, yritys, yhteisö tai muu oikeushenkilö.

 

2. Sopimuksen kohde

Näitä sopimusehtoja sovelletaan webside finland Oy:n asiakkailleen toimittamiin palveluihin. Sopimusehtoja noudatetaan Asiakkaan ja webside finland Oy:n välisissä liikesuhteissa ensisijaisesti, jollei pakottavasta lain, asetuksen tai viranomaisen määräyksestä muuta johdu.

 

3. Sopimuksen syntyminen ja voimassaolo

Sopimus astuu voimaan kun webside finland Oy on vahvistanut tilauksen tekstiviestillä, sähköpostilla tai postitse ja Asiakas ei ole perunut tilausta 7vrk aikana tilausvahvistuksen päiväyksestä. webside finland Oy:lla on oikeus olla hyväksymättä tilausta harkintansa mukaan. Sopimuksen irtisanominen tulee aina tehdä kirjallisesti (sähköposti tai kirje) ja toimittaa voimassa olevaan osoitteeseen.

 

4. Sopimuksen päättyminen

Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo näitä sopimusehtoja. Lisäksi webside finland Oy varaa oikeuden irtisanoa sopimus päättyväksi välittömästi, mikäli sopimuksen jatkamisella aiheutettaisiin haittaa webside finland Oy:lle tai jos palvelun tuottaminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia tai jos Asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen laskun ja viivästys on jatkunut maksukehotuksesta huolimatta yli 14 vuorokautta; Asiakas on asetettu konkurssiin, selvitystilaan tai liiketoimintakieltoon tai todettu ulosmittauksessa varattomaksi tai muuten maksukyvyttömäksi tai sallii käytettävän palveluja laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan. Kun sopimus irtisanotaan päättyväksi kesken laskutusjakson, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen suoritettuja maksuja ei palauteta.

 

5. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta edelleen ilman webside finland Oy:n kirjallista lupaa. webside finland Oy:lla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle ja halutessaan käyttää palvelun tuottamisessa alihankkijoita.

 

6. Maksut

Asiakas sitoutuu maksamaan palveluiden käyttömaksut kulloinkin voimassaolevan hinnaston tai/ja sopimuksen mukaisesti viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Asiakkaan tulee noudattaa tilaushetkellä valitsemaansa laskutuskautta, ellei sitä osapuolten keskinäisellä sopimuksella muuteta. webside finland Oy laskuttaa Asiakkaalta koko laskutuskauden etukäteen, laskutuskausi alkaa tilauksen vastaanottamisesta. Laskuissa käytetään maksuehtona 14 pvä netto. Mikäli Asiakkaan maksut erääntyvät maksamattomina, webside finland Oy varaa oikeuden periä korkolain mukaista viivästyskorkoa maksuviivästyksen ajalta. Asiakas vastaa kaikista viivästyskoroista ja perintämaksuista. webside finland Oy perii jokaisesta lähetetystä huomautuslaskusta 8,40 euron huomautuskulun. Kaikki sopimuksen rikkomisesta tai vahinkojen aiheuttamisesta syntyneet kulut peritään asiakkaalta.

 

7. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Asiakkaalla on oikeus käyttää webside finland Oy tarjoamaa palvelua seuraavien ehtojen mukaisesti: Asiakkaan tulee noudattaa Suomen lakia ja asetuksia sekä hyvää Internet-tapaa. Asiakas vastaa itse kaikista palveluiden käyttämistä varten tarvitsemistaan laitteista. Asiakas on yksin vastuussa käyttäjätunnuksistaan ja sitoutuu säilyttämään tunnuksia siten, etteivät ne joudu sivullisten tietoon. Asiakas vastaa siitä, että materiaali ei aiheuta häiriöitä palveluiden toimintaan ja että materiaali ei loukkaa tekijänoikeuksia. Asiakas vastaa siitä, että webside finland Oy:lla on Asiakkaan ajantasaiset yhteystiedot.

 

8. webside finland Oy:n oikeudet ja velvollisuudet

webside finland Oy tarjoaa Asiakkaalle hänen hyväksytyn tilauksensa mukaiset palvelut sekä luovuttaa Asiakkaalle niihin mahdollisesti liittyvät käyttäjätunnukset ja salasanat. webside finland Oy:lla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen ja poistaa laiton tai muuten sopimaton materiaali ilman eri ilmoitusta. webside finland Oy varaa oikeuden muuttaa tarjoamiensa palveluiden sisältöä, palvelukuvausta, hintaa ja hinnoittelutapaa. Muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle joko kirjallisesti tai sähköpostilla vähintään kaksi viikkoa ennen muutosten voimaantuloa, mikäli muutokset huonontavat asiakkaan asemaa merkittävästi on asiakkaalla oikeus irtisanoa palvelu. Lainsäädännöstä aiheutuvat muutokset tulevat voimaan ilman erillistä ilmoitusta.

 

9. Palvelun virheet sekä mahdolliset hyvitykset

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos palvelun sisältö olennaisesti poikkeaa palvelukuvauksen määrittelemistä ominaisuuksista ja poikkeama olennaisesti haittaa palvelun palvelukuvauksen mukaista käyttöä. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen havaittuaan. Palveluiden toimivuutta sekä määritystenmukaisuutta valvotaan säännöllisesti ja mahdolliset virheet korjataan niin pian kuin mahdollista, kuitenkin noudattaen normaalia työaikaa. webside finland Oy ei vastaa verkkoyhteyksien toimivuudesta siltä osin kuin toimivuus ei ole webside finland Oy:n hallittavissa. webside finland Oy:lla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen tilapäisesti silloin kun se on välttämätöntä asennus-. muutos- tai huoltotöiden kannalta. Näistä keskeytyksistä pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen Asiakkaalle. webside finland Oy:n vastuu rajoittuu aina enintään summaan, joka vastaa asiakkaan palvelusta maksamaa ja palvelusta jäljellä olevaa aikaa vastaavaa summaa. Vahingonkorvausta on vaadittava yhden kuukauden kuluessa vahingonkorvaus vaatimuksen perusteena olevan virheen havaitsemisesta tai siitä kun asiakkaan olisi pitänyt havaita virhe. Tämä sopimus sääntelee tyhjentävästi webside finland Oy:n vahingonkorvausvastuun sekä vastuun sopimusrikkomuksen johdosta.

 

10. Vapautusperusteet

Sopimusosapuolet eivät vastaa vahingoista, jotka johtuvat sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sopimusosapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä, kuten esim. sota, kapina, takavarikko yleiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, tulipalo tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen syy. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioonottaen on pidettävä kohtuullisena. Näistä poikkeavista olosuhteista on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle kuin myös silloin kun olosuhde lakkaa.

 

11. Sopimusehtojen muutokset ja sopimuserimielisyydet

webside finland Oy pidättää oikeuden näiden sopimusehtojen muutoksiin. Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan välimiesoikeudessa.